Povinné očkování dětí – o jaké látky se ze zákona jedná?

Očkování se řídí § 46 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, podle kterého je u nás povinné očkování proti záškrtu, tetanu, černému kašli, dětské obrně, hepatitidě B, Haemophilus influenzae b, spalničkám, zarděnkám a příušnicím. Zároveň s tím je povinnost, aby byla tato skutečnost, tzn., provedení očkování, zaznamenáno do očkovacího průkazu a také do zdravotnické dokumentace.

Zápis provede zdravotnické zařízení (lékař), kde bylo očkování uskutečněno. Očkovací průkaz je nutné předkládat při každém dalším očkování, aby mohl být proveden opětovný záznam. Průběh očkování je specifikováno ve Vyhlášce č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem a vyhlášce č. 299/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb.

Očkování proti tetanu, záškrtu, černému kašli, dětské obrně, haemophilus influenzae b a hepatitidě b

Vyhláška stanoví, že je očkování proti tetanu, záškrtu, černému kašli, dětské obrně, Haemophilus influenzae b a hepatitidě B provedeno v prvním roce života každého dítěte a to ve 3 dávkách hexavalentní vakcíny. Aplikace první dávky může být aplikována teprve v 9. týdnu po narození. Další dávky pak s rozestupem nejméně jeden měsíc.

Co se týká čtvrté, tzv. posilující dávky, tu je možné podat nejdříve až za 6 měsíců ode dne, kdy byla podána třetí dávky vakcíny, nejpozději však před 18. měsícem věku dítěte. Dětem, u nichž proběhlo očkování proti TBC (tuberkulóze), se může podat hexavalentní vakcína nejdříve ve 13. týdnu, ovšem až poté co dojde ke zhojení reakce po očkování proti TBC.

Očkování proti spalničkám, příušnicím (mmr) a zarděnkám

Jak je uvedeno ve vyhlášce, první dávky vakcíny proti spalničkám, příušnicím (MMR) a zarděnkám smí být podána nejdříve v 15. měsíce věku dítěte. Horní hranice pro podání není stanovena. Podání druhé, posilující dávky, probíhá 6 až 10 měsíců po aplikaci první dávky. V individuálních případech, které jsou odůvodněny, k tomu může dojít i později.

Informovaný souhlas

Veškeré úkony, které bude lékař provádět, lze uskutečnit pouze tehdy, pokud rodič (zákonný zástupce) podepíše tzv. informovaný souhlas. Výjimkou jsou akutní případy, které dítě ohrožují na životě, kdy není informovaný souhlas nutný. Očkování však k těmto případům nepatří, neboť je to pouze preventivní úkon.

Před podpisem souhlasu musí být rodič informován o všech možných přínosech, ale také o případném riziku vakcinace, možnostech nákazy, závažnosti jejího průběhu, také zvážení kontraindikací, vyjmenování možných nežádoucích účinků vakcinace a také je vyžadováno předložení příbalového letáku dané očkovací látky. Zkrátka vše, co jakkoliv souvisí s vakcinací.

Odmítnutí povinného očkování dítěte

V posledních letech se vyskytlo mnoho případů, kdy rodiče povinné očkování dítěte odmítají. Za toto odmítnutí jim hrozí pokuta, a jejich dítěti nemusí být umožněna účast na předškolním vzdělávání (návštěva školky), školních výletech, ale také na školách v přírodě.

Ústavní soud je toho názoru, že rodiče, u kterých je očkování dítěte v rozporu s jejich vírou či přesvědčením nelze finančně postihovat za to, že nenechají dítě očkovat. Také se nedá hovořit o nedostatečném plnění rodičovských povinností či o zanedbání péče o dítě, pokud není dítě očkováno.

Očkovací kalendář povinných očkování v čr

 • od 4. dne do 6. týdne (pouze u rizikových dětí s indikací) – tuberkulóza (TBC)
 • od 9. týdne (u dětí očkovaných proti TBC od 13. týdne po zhojení reakce) do 10. měsíce – záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, hepatitida B, Haemophilus influenzae b
 • od 14. týdne do 11. měsíce – záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, hepatitida B, Haemophilus influenzae b
 • od 19. týdne do 12. měsíce – záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, hepatitida B, Haemophilus influenzae b
 • od 11. do 18. měsíce – záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, hepatitida B, Haemophilus influenzae b
 • od 15. měsíce (horní hranice není stanovena) – spalničky, zarděnky, příušnice (MMR)
 • od 21. měsíce (horní hranice není stanovena) – spalničky, zarděnky, příušnice (MMR)
 • od 5. do 6. roku – záškrt, tetanus, černý kašel
 • od 10. do 11. roku – dětská obrna
 • od 14. do 15. roku a poté každých 10 – 15 let (nově až 20 let) – tetanus
Dostupné vakcíny pro děti do 15 let
 • proti tuberkulóze: BCG vaccine SSI
 • proti toxinům záškrtu (diftérie) a tetanu a proti infekcím černého kašle (pertusse), hepatitidy B, poliomyelitidy (dětské přenosné obrny) a Heamophilus influenzae typu b: Hexacima, Infanrix hexa
 • proti toxinům záškrtu (diftérie) a tetanu a proti infekcím černého kašle (pertusse), poliomyelitidy (dětské přenosné obrny) a Heamophilus influenzae typu b: Pediacel
 • proti toxinům záškrtu (diftérie) a tetanu a proti infekcím černého kašle (pertusse) a poliomyelitidy (dětské přenosné obrny): Boostrix polio
 • proti toxinům záškrtu (diftérie) a tetanu a proti infekcím černého kašle (pertusse) a Heamophilus influenzae typu b: Infanrix Hib
 • proti toxinům záškrtu (diftérie) a tetanu a proti infekcím černého kašle (pertusse): Adacel, Boostrix, Infanrix
 • proti infekcím Heamophilus influenzae typu b: Hiberix
 • proti infekcím hepatitidy B: Engerix-B 10 μg
 • proti infekcím poliomyelitidy (dětské přenosné obrny): Imovax polio
 • proti toxinům tetanu: Tetavax
 • proti infekcím spalniček, zarděnek a příušnic: Priorix